[20-21.04.2017] PILOTAŻOWE SZKOLENIE Z ICF-CY [wyłącznie dla pracowników publicznych ppp]

PROGRAM SZKOLENIA dla pracowników publicznych ppp

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży – ICF-CY

I. Ramy organizacyjno-techniczne szkolenia
Tytuł szkolenia: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności – ICF.
Adresat: Personel merytoryczny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Cel/cele główne szkolenia: Nabycie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji ICF.
Trener: Monika Zakrzewska.
Termin realizacji: 20-21 kwiecień 2017 (czwartek, piątek).
Miejsce realizacji: 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 – I piętro, Sala szkoleniowa Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Liczba godzin: 16h lekcyjnych (2 dni x 8h/dziennie).

II. Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia
Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności korzystania z Klasyfikacji, w tym wyszukiwania kategorii w odpowiednich częściach i składnikach Klasyfikacji.
 2. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności kodowania informacji przy użyciu kwalifikatorów.
 3. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu zastosowania Klasyfikacji ICF do opisu funkcjonowania ucznia.

Warunki ukończenia formy doskonalenia: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Metody i formy pracy: Metody praktycznego działania, metody oglądowe, praca zindywidualizowana w warunkach grupy.
Opis materiałów, które otrzymają uczestnicy szkolenia: Materiały opracowane dla uczestników przez prowadzących.

III. Szczegółowy program szkolenia

 1. Zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności, Struktura i kody klasyfikacji
 2. Kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF.
 3. Potrzeba oraz cele ICF, ICF Core Sets/zestawy kluczowe ICF.
 4. Obszary zastosowania: ICF w Poradni.
 5. Podsumowanie, dyskusja, Test końcowy i ewaluacja.

Cena za udział w szkoleniu : 440zł brutto / os.

(VAT nie będzie naliczany, jeżeli szkolenie będzie płatne ze środków
publicznych oraz informacje pozyskane dla uczestników na szkoleniu będą
podnosiły ich kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego
Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. , które w pkt. 32 określa, że
kształcenia zawodowe lub przekwalifikujące powinno obejmować
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem,
tak samo jak każde nauczanie mające na celu nabycie lub uaktualnienie
wiedzy do celów zawodowych, bez względu na czas trwania kursu.

Powyższa cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • obiad każdego dnia ok. g. 12.

Sposób i warunki naboru:
Telefoniczne pod nr tel. 695-080-009.