O nas

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku są placówkami oświatowymi wpisanymi do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Białegostoku. Poradnie świadczą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, logopedyczną oraz z zakresu rehabilitacji i integracji sensorycznej dzieciom i młodzieży.

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku: działają zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

Wydawane przez nasze Poradnie opinie są honorowane we wszystkich typach szkół i przedszkoli na podstawie art. 71b ust. 3b, art. 71b ust. 2a, art. 16 ust. 10, art. 16 ust. 4, art. 16 ust. 2 w/w ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491))

Nadzór nad Siecią Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Pomagamy dzieciom, ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych.

W naszym poradniach funkcjonują zespoły, w których pracują doświadczeni specjaliści, którzy udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
Poradnia specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w ramach którego dzieci w wieku 0-7 lat mogą korzystać bezpłatnie z terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej oraz zajęć integracji sensorycznej i rehabilitacji.

Poradnie świadczą głównie nieodpłatne usługi na rzecz indywidualnych klientów.

Pracujemy od poniedziałku do soboty.