= = KONKURS = =

NAGRODA GŁÓWNA ORAZ DYPLOM ZA ZAJĘCIE 1 MIEJSCA PONIŻEJ*:

*Wydrukowany dyplom będzie można odebrać w Poradni po zakończeniu epidemii.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku ogłaszamy konkurs plastyczny w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi pt. „Jestem małym EKOlogiem”.

Autorzy prac powinni przedstawić dbałość o otaczające środowisko, działania na rzecz ochrony przyrody oraz proekologiczną postawę.

Cele:

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci,
 • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz zachęcanie zmiany zachowań na przyjazne środowisku,
 • Wzmacnianie postawy proekologicznej,
 • Pobudzanie kreatywności dzieci oraz zachęcanie do podejmowania działań twórczych,
 • Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.

Organizator:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku.

Uczestnicy konkursu

1.Podopieczni Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.

 1. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nigdzie poprzednio niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.
 1. Podopieczni wykonują pracę konkursową zgodną z celami konkursu.
 2. Prace konkursowe należy wysyłać na adres e-mail: konsultacje@ppp1.pl do 21.04.2020 r. w postaci skanu wykonanej pracy lub zdjęcia.
 3. Prace należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem wieku dziecka (załącznik ze skanem pracy lub zdjęcie + imię i nazwisko dziecka wraz z podaniem wieku dziecka).
 4. Udział w konkursie będzie możliwy jedynie po wysłaniu wraz z pracą podpisanego oświadczenia oraz zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

Forma prac konkursowych

 1. Praca powinna być wykonana w formie płaskiej.
 2. Technika dowolna, np. farby, kredki, tusz, wyklejanie, inne techniki malarskie i rysunkowe.
 3. Prace powinny być wykonane na papierze o formacie A4.

Termin i miejsce konkursu

1.Prace należy składać w terminie do 21.04.2020 r. za pośrednictwem adresu e-mail: konsultacje@ppp1.pl

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.04.2020 r. Wyniki konkursu będą widoczne na stronie internetowej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku: http://ppp1.pl/strona-glowna/konkurs/

 

Ocena prac konkursowych

 1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów

(miejsce 1-3) oraz w przypadku wysokiego poziomu artystycznego dodatkowe wyróżnienia.

 1. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) kreatywność, oryginalność, pomysłowość,

4) stopień trudności wykonania,

5) dobór środków i odpowiedniej techniki pracy,

6) stopień samodzielności,

7) forma estetyczna pracy.

Nagrody

1.Nagrody zostaną wręczone w postaci dyplomu on-line za:

1) dyplom za udział w konkursie dla wszystkich uczestników,

2) dyplom pamiątkowy zajęcie 1,2,3 miejsca,

3) dyplom wyróżniający prace wyjątkowo oryginalne.

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmian przy przyznawaniu nagród i wyróżnień.

4.Dyplomy zostaną wysłane na skrzynki e-mail rodziców, z których zostały zgłoszone prace do konkursu.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej placówki bez wypłacania honorariów autorskich.

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku oraz akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi pt. „Jestem małym EKOlogiem” ………………………………………..(imię i nazwisko autora pracy) organizowanym przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy na stronie internetowej Organizatora.

 

………………………………………………………………………………………………..

 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/ rodzica)

 

 

 

 

Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i pierwszej litery nazwiska autora pracy w związku z udziałem w  konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi pt. „Jestem małym EKOlogiem” na stronie internetowej Organizatora. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko autora pracy, wiek przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Blokowej 4 lok. 4, 15-788 Białystok w zakresie przeprowadzenia i realizacji konkursu.

 

………………………………………………………………………………………………

 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica)